Dr.Venkatesh B M
President

Dr. Archana Bhat
Secretary

Dr. Mohammad Ashraf
Treasurer

Executive Committee Members


Dr. Christopher C Pais


Dr. Ganesh Khandige


Dr. Nikhil Victor D’Souza


Dr. Shafeel Ibrahim


Dr. Prashanth Kumar Kadri


Dr. Suresh G


Dr. Sunil Kumar


Dr. Santhosh G


Dr. B. Sadanand Naik